Category Archives: Bệnh da liễu

Định nghĩa về bệnh da liễu: (là hợp xưng của bệnh da và bệnh hoa liễu) gọi tắt là da liễu, là các chứng bệnh ảnh hưởng đến bề mặt cơ thể như : da, lông, tóc, móng, các tuyến liên quan… và nó liên quan mật thiết với lớp da bao phủ bên ngoài cơ thể.